Privacyverklaring

 

HG Martial Arts Promotions en HG Martial Arts Promotions handelend onder de naam HG Attack & Defence verwerkt persoonsgegevens en houdt zich hierbij aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Hierbij respecteert HG Martial Arts Promotions de privacy van de betrokkenen. HG Martial Arts Promotions is gevestigd aan de Pastoor Erensstraat 30a te Landgraaf. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met H. Gerritsen onder het telefoonnummer 06-21221941 of per e-mail info@hgmap.nl.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. HG Martial Arts Promotions verwerkt de persoonsgegevens voor de ledenadministratie, het beheer van de sportvereniging en bijzondere persoonsgegevens, zoals de gezondheidstoestand, voor het geval van calamiteiten of ongelukken. Beeldmateriaal wordt enkel en alleen gebruikt voor eigen promotiedoeleinden, zoals het plaatsen van foto’s op de website, Facebook, Instagram of andere sociale media. De betrokkene wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd.

 

HG Martial Arts Promotions bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer er een wettelijke bewaartermijn geldt, zal HG Martial Arts Promotions deze hanteren. In ieder geval zullen de persoonsgegevens na 5 jaar na uitschrijving van het lidmaatschap worden vernietigd. HG Martial Arts Promotions geeft de persoonsgegevens niet door aan derden. In geval van calamiteiten behoudt HG Martial Arts Promotions zich het recht voor om (bijzondere) persoonsgegevens door te geven aan hulpverleningsinstanties.

 

Als betrokkene kunt u een verzoek tot inzage doen van de door HG Martial Arts Promotions verwerkte persoonsgegevens. Ook kunt u recht tot correctie van uw persoonsgegevens of een recht tot vergetelheid jegens HG Martial Arts Promotions uitoefenen. U kunt deze rechten uitoefenen door telefonisch of per e-mail contact met HG Martial Arts Promotions op te nemen. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt. Bij deze afspraak dient u zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als u een klacht heeft over hoe HG Martial Arts Promotions uw persoonsgegevens verwerkt dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

HG Martial Arts Promotions behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.